اولین جشنواره رسانه های اقتصادی

اولین جشنواره رسانه های اقتصادی با حضور محمد شریعتمداری بر گزار شد .