آذربایجان شرقی
دهمین همایش ملی توسعه صادرات غیرنفتی

دهمین همایش ملی توسعه صادرات غیرنفتی در استان آذربایجان با حضور وزیر وقت محمد شریعتمداری برگزار شد .