سفر به قزاقستان

در این سفر که با مسئولین کشور قزاقستان برگزار شد دستاورد های بسیاری در زمینه تجاری فی ما بین دو کشور حاصل گردید .