سومین همایش مدیران بازرگانی

سومین همایش روسا و معاونین سازمان و مدیران بازرگانی استانها و شهرستان های کل کشور با حضور محمد شریعتمداری و محمد باقر قالیباف برگزار شد .