نخستین جشنواره خلاقیت ، نو آوری و کارآفرینی

این جشنواره با همکاری ادارات کل امور فرهنگی دانشگاه تهران و با حضور محمد شریعتمداری برگزار شد .