ادای احترام معاون اجرایی رییس جمهوری ایران، محمد شریعتمداری و مقامات دیگر کشورها به پیکر ماندلا

ادای احترام معاون اجرایی رییس جمهوری ایران، محمد شریعتمداری و مقامات دیگر کشورها به پیکر ماندلا