مراسم روز ملی فناوری فضایی در سالن اجلاس سران

مراسم روز ملی فناوری فضایی در سالن اجلاس سران