جلسه الگوی گزارش دهی و سامانه رصد بر دستگاه های اجرایی

MohammadShariatmadari.ir - جلسه الگوی گزارش دهی و سامانه رصد و نظارت بر اقدامات دستگاه های اجرایی روز یکشنبه با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری برگزار شد.