سخنان دکتر شریعتمداری در اهمیت توجه به فعالیت های دانش بنیان

سخنان دکتر شریعتمداری در اهمیت توجه به فعالیت های دانش بنیان