هیات دولت;
تجدید میثاق با آرمان های امام (ره)

MohammadShariatmadari.ir - تجدید میثاق هیات دولت با آرمان های امام (ره)