مراسم هفته جهانی فضا

MohammadShariatmadari.ir - مراسم هفته جهانی فضا باحضور معاون اجرایی رییس جمهوری