تمسخر سوال برانگیز صدا و سیما در خصوص اصلاح قیمت آرد و نان و تلاش برای وارد آمدن کمترین فشار بر مردم

تمسخر سوال برانگیز صدا و سیما در خصوص اصلاح قیمت آرد و نان و تلاش برای وارد آمدن کمترین فشار بر مردم