مراسم تحلیف رییس جمهوری افغانستان با حضور معاون اجرایی رییس جمهوری اسلامی ایران

مراسم تحلیف رییس جمهوری افغانستان با حضور معاون اجرایی رییس جمهوری اسلامی ایران