بازدید از خط آهن بین المللی ایران، ترکمنستان و قزاقستان توسط محمد شریعتمداری معاون اجرایی رییس جمهوری

بازدید از خط آهن بین المللی ایران، ترکمنستان و قزاقستان توسط محمد شریعتمداری معاون اجرایی رییس جمهوری