جلسه هماهنگی سفر کاروان تدبیر و امید
سفر به اصفهان

MohammadShariatmadari.ir - جلسه هماهنگی سفر کاروان تدبیر و امید به اصفهان با حضور معاون اجرایی رییس جمهور. در آستانه سفر دکتر روحانی به استان اصفهان معاون اجرایی رییس جمهور دوشنبه صبح وارد اصفهان شد و در جلسه هماهنگی سفر، همچنین شورای برنامه ریزی استان اصفهان شرکت کرد.