سفر کاروان تدبیر و امید
استان اصفهان

MohammadShariatmadari.ir - تصاویر مربوط به دیدار رییس جمهوری با ایثارگران و برگزیدگان استان اصفهان، جلسه شورای اداری و نشست خبری رییس جمهور، بازدید رییس جمهور از شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان می باشد.