بازدید محمد شریعتمداری
سامد در تبریز‎

MohammadShariatmadari.ir - محمد شریعتمداری معاون اجرایی رییس جمهوری روز سه شنبه از مرکز ارتباطات مردمی نهادریاست جمهوری در تبریز بازدید می کند.