افتتاحیه سامد خراسان شمالی

MohammadShariatmadari.ir - با حضور معاون اجرایی رییس جمهوری؛ آغاز فعالیت سامانه ۱۱۱ مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری در استان خراسان شمالی/شریعتمداری: توسعه متوازن منطقه ای، رویکرد سفر استانی رییس جمهوری است