کاروان تدبیر و امید
استان خراسان شمالی

MohammadShariatmadari.ir - گزارش تصویری از سفر کاروان تدبیر و امید به استان خراسان شمالی