بازدید از نمایشگاه سامانه جامع امور گمرکی

MohammadShariatmadari.ir - معاون اجرایی رئیس‌جمهور خبر از تحقق آرزویی دیرینه در زمینه تسهیل تجارت داد. محمد شریعتمداری روز گذشته پس از بازدید از نمایشگاه سامانه جامع امور گمرکی، گفت: آرزوی مشترکی درباره تسهیل تجارت داشتیم که برای تحقق آن باید بین گمرک و بسیاری از سازمان‌های دیگر ارتباط برقرار می‌شد. امروز شاهد آن هستیم که بخش قابل‌توجهی از این مسیر طی شده است. بسیاری از گلوگاه‌هایی که وقت‌گیر و هزینه‌زا بود، برداشته شده و شفافیت بسیار خوبی در این مسیر به وجود آمده است.