تهدید علیه ایران فرصتی بزرگ برای بارور کردن توانایی موجود است، چند ماه دیگر انتخاباتی در آمریکا برگزار می‌شود. در آن انتخابات وقتی به اقلیت رسیدید از این اقتداری که از آن دم می‌زنید خواهید افتاد.

تهدید علیه ایران فرصتی بزرگ برای بارور کردن توانایی موجود است، چند ماه دیگر انتخاباتی در آمریکا برگزار می‌شود. در آن انتخابات وقتی به اقلیت رسیدید از این اقتداری که از آن دم می‌زنید خواهید افتاد.