مأموریت وزیر صنعت به رییس هیات حمایت از صنایع

مأموریت وزیر صنعت به رییس هیات حمایت از صنایع