در احكام جداگانه ي وزیر صنعت ، معدن و تجارت؛
مدیر کل دفتر امور اقتصادی و سیاستهای تجاری و مدیر کل دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت ، معدن و تجارت منصوب شدند.

MohammadShariatmadari.ir - وزیر صنعت ، معدن و تجارت در احكام جداگانه اي لیلا مرادی را به سمت مدیر کل دفتر امور اقتصادی و سیاستهای تجاری و محمد رضا کلامی را به سمت مدیر کل دفتر برنامه ریزی تامین ، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت ،‌ معدن و تجارت منصوب کرد.

کد مطلب: 

92014850

 

به گزارش خبرنگار پايگاه اطلاع رساني "خرد"، وزیر صنعت ، معدن و تجارت در حکمی لیلا مرادی را به سمت مدیر کل دفتر امور اقتصادی و سیاستهای تجاری وزارت صنعت ، معدن و تجارت منصوب کرد.

 

محمد شریعتمداری در بخشی از این حکم آورده است : به موجب این حکم به سمت مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاستهای تجاری وزارت صنعت ، معدن و تجارت منصوب می شوید تا با صرف همت و جدیت کامل و بهره گیری از کارکنان و عوامل مرتبط نیز با ارتقای توان کارشناسی آن دفتر موجبات اثر گذاری در تحقق اهداف وزارتخانه را فراهم نمایید .

 

و همچنین وزیر صنعت ، معدن و تجارت در حکمی محمد رضا کلامی را به سمت مدیر کل دفتر برنامه ریزی تامین ، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت ،‌ معدن و تجارت منصوب کرد.

 

محمد شریعتمداری در بخشی از این حکم آورده است : به موجب این حکم به سمت مدیر کل دفتر برنامه ریزی تامین ، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت ،‌معدن و تجارت منصوب می شوید تا با صرف همت و جدیت کامل و بهره گیری از همه امکانات و منابع دراختیار وزارتخانه و ارتقای توان کارشناسی آن دفتر موجبات اثر گذاری و پیشبرد امور خطیر محوله را فراهم نمایید .

 

شریعتمداری در این حکم تصریح کرده است : همه ارکان وزارتخانه علی الخصوص دفاتر تخصصی و سازمانهای ستادی و توسعه ای و استانی مکلف به همکاری با آن دفتر برای پیشبرد اهداف تنظیم بازار و حفظ آرامش و تامین نیازکشور می باشند .

 

 

نظر دهید