South african last names starting with M Following is a list of all Nguni groups in general, including amaZulu, amaHlubi, amaSwati, amaNdebele (north and south) and partly amaXhosa. If possible, please make links from the surnames to the isithakazelo. Again are they Amapondo,Amapondomise or thembu pls help? Davids. I'm not even sure of their order, Tolo son of Khuze twin of Zizi... descendants of Tolo are called AmaTolo. In the early 1700`s the Chief was dying and there arose a dispute as to who would succeed him. Wena Wasetsheni lasentshenteka,Wenaongadlelanga phansi,, wadlel'emkhombeniwezinyamazane, udlaim'hlambi yezinkomozamadoda,Ndlangashushwana ngokudlaamaNdebele, Bathi udlenikwaMthambo?Kuthiwa udle izinjanazimbili zigcwele umdakana,Ntshosho! Wena kaMafu kawalingani, Aphansinaphezulu,ngobaaphezulu angubo ngubo,Nsele kaLindaMkhonto,Awungilinde ngilande ezamiezungeni, MthantiNduna ngokuthwal' isilo sensele,UNselekangakanani, Ngobanasothini lomkhont'angahlala. Mna ndingu Goqolo, Mabhengu / Bhengu, Teni, Tshengezana, Tshevula, Ngwane. I maintain the list. Sorry for not giving u and answer ! Okhokho nabomkhulu abaziwayo kuqala kuMawindi (Rogers), kaMatsokwane (Dubhi), kaTshobuta, can someone help me with the NYONI 's clan name (Ndebele) pliz, uMathema nguMkhwanazi bafo ngethemba kuyezwakala. tiba, nyabuse, mphokwe, mleke, sicubu somlenze asiphekwa siyosiwa, singaphekwa koqhuma izimbiza! Besides eziBisini, there was another Mlotshwa party who subjected themselves to the Buthelezi chief, and there grew into the emaNcubeni clan. Jacobs. [Please read in conjunction with Chapter Three of The Rebirth of Bukalanga - Who and What Actually Constitutes Bukalanga: A Re-Definition of Bukalanga vis-a-vis the Ndebele]. The surnames which were hard to pronounce and write were changed by the rulers according to their convenience. andazi ke kuqhtyekwa kuthiweni. Some of these people can be found in Lesotho and in the area of Tsolo and Mthatha in the Eastern Cape. Are they the Hlubis, AmaFengu, AmaNdebele or AmaZulu? Hi last commentor. My great grandmother's surname was Tusi. i am Qinani Mthunzi original a swathi but now settled in Zimbabwe need to know more about my totem and history of Mthunzi family. Here is a list of common South African names that have a rich history and lineage. Hendricks. African last names or surnames have deeper meanings than many think. Before long, some of abakwaNcube migrated coastwards in search of more congenial settlement sites. ngicela ukwazi ngabantu bakwa dlongwane ukuthi ilaphi invelaphi yabo, Can you please give the difference between too surname Nkabinde and Nkabinde. Shangaans are Tsongas not Ngunis. UKhambule lona ngenkathi inkosana yakwabo okwabekunguMadlozi isithuthele kwaZulu lapho yase izitholele khona izwe esizwenisakwaMthethwa yena wavele wacela uyise ukuba amabele ifa okungelakhe. Hence the surnames are favorable as first names, too. Abanye abantu sebehlanganisa isbongo sakozikhali lesakoncube. Lawa ngamaNguni bafo. They exist in the Nguni's and Bapedi's. when the recite the praise they usually say if I am correct: Mthimkhulu Bungane Kansele, Izulu lia sa lia sebangela, Usijami sakwa Jamile,waka khésa imfuleni, amadoda a phumis'inkono endlesana ephola, maka buyayo, a buya na makhand ámadoda...............I don't know to go further and I don't know if what I have written here is correct according to the meaning. Can anyone help me. This name was popularized by South African actress Charlize Theron (1975-), who was named after her father Charles. Pages in category "Afrikaans-language surnames" The following 138 pages are in this category, out of 138 total. In anticipation of National Archives Awareness Week, we have taken a closer look at the 10 most common surnames in the Western Cape. South Africa boasts a variety of cultures, traditions and languages, and parents often choose to name their children according to these distinctions. The South African Jewish Year Book Database Compiled by Ann Rabinowitz. One of the biggest questions of identity dogging Zimbabwe today, especially in Matebeleland, the Midlands and the Maswingo Provinces is that of the people that bear the Moyo surname. I just feel happy to say that this programme of conscientization is excellent. Icannot find the Tusi surname anywhere, except once some years ago and it was listed in the part of Zululand as described above. This list was forwarded to me by e-mail by one Mthombeni in June 2012, stating that they are “all the Nguni” surnames, including Swati, Zulu, Ndebele, and some Shangaan. The top 10 surnames by province of birth registration, according to the latest report released by Statistics South Africa are as follows: 1. bendicela ubuza ukuba abakwa mbongo,sondisa ,mvemnyama,ndima, nqalela,nonjokozela,mbuyisa.mathobela. Ngicela ukwazi ukuthi uNyathi uhambisana kanjani noMdluli?lokho ngikusho ngoba abantu bakwa Nyathi e Zimbabwe isithakazelo sabo oMdluli ukhona ongangichazela? You may call us 'beggers', but we were the ones who had to give you food during the cattle mass killing of Nongqawuse when most of you died from starvation. I am getting bored, please fchat with me ;) ;) ;) …████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████, what is the connection between siwela , mabaso and mpofu/nyandeni, Xolile John NombomboAsking about Nombombo(Ugema, Unçobeni, Mthunzi "umuthi wo'mthunzi wokuphumla", Sibakhulu, ntlangwini ~ Oontlangwini, Dlegedle, itiba, ikhuze, bhaça, into'ezadabula nge ngadla iinkomo zingake sphumi esangweni.xolile@protonmail.com, Can you please help me with the origin of Nhlengethwa clan or people and their relatives surnames. Hi. Spoken in the southern countries of Africa, especially Lesotho and Botswana. Ndifunde okuninzi pha ndemvelaphi yam Enkosi ndiliZilankatha mna ke ndendele kwaMkhize. This list was forwarded to me by e-mail by one Mthombeni in June 2012, stating that they are “all the Nguni” surnames, including Swati, Zulu, Ndebele, and some Shangaan. Nemvelaphi yabo ayicacile kodwa babexhumene noDlamini. At their head was Zisongo, son of Makhombolo; there was also Magula, son of Ngonyama, of Solamba, of Mdungazwe, of Sidimbane. Ngicela ukwazi ngesibongo sakwaMpofana how it originated which part of the country are they found in which tribe do they belonged also may I have their praises please this is very important to me for my child. Zulu. The lie can only be maintained for such a time as the State can shield the people from the political, economic and/or military consequences of that lie. The Questions of Identity - are the Moyo Kalanga or Shona ? Nin'enadlel'encazeni, Nin'eniphakel'umyeniodengeleni, Ngobaningabenkosi.ZikodekaNdabansele, Mabhayikawalingani awangaphansi nawangaphezulu,NinabakaVez'owadl'isihlahlanjengengwababane,Phikelawengwe,Nselenduna nina basetsheni.Zinkomo zakwaLindaezimhlane ugcwele udaka,Ezathi zidl'ubhoqo kantiziyawuhlakulela Ntshosho, MungweMkhulu kwabasenhla,Phikela ngokuphikel'izinkomo zamadoda, Zikode!! Anyone with a researched or indigenous knowledge information is free to comment on this, hi, I would like to know about the shirimani surname. Mna ndinguBhedla kaMpulana, uMnqabe, umthana ontsingalalana, uKhanju kaGomatana, abantu baseMdumba, ndiliBomvana! We are the Fingo people / AmaMfengu. African names have always been associated with personal identity and personality structure expressed in the hopes and aspirations of the … The most common South African surnames come from Nguni clans, which consist of the Zulu, Xhosa, and Ndebele clans. may anyone help me with izithakazelo zakwaSkhosana buso noMahlangu bhorholo. Hey! They comprise about 3% of the list, and about 2.1% on the Xhosa list, showing a non-Nguni origin. Here are some of the most beautiful African names and what they mean. South African Submitted Surnames Home » Submitted Names. Select filters then press SEARCH below -Usage or language. Nkosi (289,513) 2. And so I am so glad that you can work so hard for what is true for the world today. uNcube uzalwa ngeyinye yamadodana kaMatalatala (Sobhuza 1) ogama layo kwabe kunguMsuthu. Abanye babantu bakwa-Ncube kukhanya sengathi bawela uMbengwana neviyo ebelikhokhelwe yinduna uGundwane Ndiweni. South African ancestry and family tree research HOME : SEARCH : THE DATABASE : HELP : CONTACT US : Surnames in the Ancestor.co.za database beginning with W. In origin, they were closely related to the Mabaso-Khumalo-Khoza group of the Nondweni district; and, being few in numbers, they allied themselves with the Buthelezi chieftain and occupied a portion of his dominions abutting on the emaMbatheni and ebaThenjini, south of the White uMfolozi. Khanyayo sisiduko among Pondo clans their praises :bumbantaba mtshomo ntsazano..... As far as I know Xhosa's are Nguni's not some but all. Like it is in every culture, especially in Africa naming a child according to the clan expectations is a great source of identity. Those surnames we already know to be of Bukalanga or are names of animals or body parts are marked with an asterisk (*). Besekuthi ezinye lezo ke Ndlovu zesiHoleni okhuluma ngazo. Mlambö died there around 1754, leaving two sons, (twins) Ngwenya (senior) and Ntsinde (junior), and the two divisions of the new clan were called aba-kwa-Ngwenya and aba-kwa-Ntsinde, and they lived together in Qwabeleland for some time. Ngicela kuchazelwa ngesibongo sakwa Zakwe. This very important to me cantact072 830 5220 with any important info, KANINDINCEDE NGESIDUKO SAKWAMLUNGWANA OOBALALENKOMO UGUBANCA,,,UKUBA SIVELAPHI. Short explanations of commonly used abbreviations and of column headings, An overview of how the database has grown, and A short German poem on the topic of genealogy. Kwase kuba ukuvelakwesibongo sakwaKhambule. The indigenous African last names and surnames are meaningful, reflective, and unique. Abrahams. Hi family, may i please be clarified to the true origin of the Mathobela's. in case you prefer to reply directly to me- mesuli.macozoma@gmail.com, Can someone please help me find out what is the origin of Yina family, are they related to mkhonza or yeni. Copyright Anne Lehmkuhl, SOUTH AFRICAN FAMILY HISTORY and GENEALOGY. Find out how surnames are ranked in popularity, how many people in the United States of America bear a particular name, and how the statistics change between 1990 and 2000 US Censuses. I just feel happy to say that this programme of conscientization is excellent. Ngomlando wakwethu, nansi inqolobane yama-Ncube, funda futhi uyigogose.At the time of the entry of the Ntungwa-Ngunis into the Vryheid district out of the south-eastern Transvaal, and their subsequent break-up there into numerous clans, there was among them a certain leader named Mlotshwa. usage Close. were brought to South Africa as slaves. Can anyone enlighten me? Yes, the Xhosa are Nguni. One of the claimants to the throne, Mlambö by name, settled the dispute by moving, with as many of the tribe that would follow him, to the area of Qwabeleland around Eshowe, ruled by the Chief of the Qwabe, where Mlambö and his followers were allocated some land. I understand they were Zulus who went to Swaziland during the time of wars and later settled at mzimkhulu..changed the surname to hide identity... Any help..please, Mnguni, Ncobela, Shawuza, shawuz'oshisayo obashisa emuva nangaphambili, macash'emhlungwini, abahamba ngenhlanhlatho, abahle nangaphansi konyawo, Mnguni omhlophe, umhlakothi owugawula uhlume,Shawuza kashayeki ushayeka ngamatshe, onkomo zabo ziningi. EmaNcubeni, inkatha yabingalahlwa, kodwa yabishiswa besewuthi wonke owasekhaya abesegcoshwa ngomlotha. These clan names and praises can be found in Lesotho and Eastern Cape Province. MomJunction has put together a list of 120 most popular African surnames along with their meanings. can someone help me with Masango's clan name (Ndebele) please...... ngicela usizo ngaboNcube abanesithakazelo : Mayazane, Moswa. Walter V. Volker, PO Box 37672, Faerie Glen, 0043, South Africa. If you know the Goqolo clan in Zimbabwe, please consult me. In fact surnames like Ndlovu, Ngwenya etc existed in Zululand long before the Mfecane. uMsuthu uzele uNcube, Khoza lo Maphalala. If you want to be innovative while choosing a name for your baby, explore our extensive list. Ngicela ningisize ngezithakazelo zakwa Simelane. Copyright Anne Lehmkuhl Click here to contact me, PLEASE NOTE: This is ONLY a listing of who is interested in which South African families. Futhi, uqinisile umfokaKhumalo uma ethi yena iNduna ebidumile yasemaNcubeni kwakunguyena uDakamela. uma kukhona ongangichazela kabanzi ngesibongo sakithi ko KHANYI imvelaphi,izithakazelo ngokugcwele.Ukuthi u Mwelase;u Msuthu; ungena kanjani,NENDABUKO YETHU? Please help. 1. So uthini ngabo Ndlovu o Gegana labo Gatsheni abatholakalaa South Africa lase Swatin. The Aba-Kwa-Myeni belong to the Ntungwa-Ngüni group, and are closely related to the Mabasos. However I'm concerned that it's merely a list and it does not create links. Please help me. This is because many people from West Africa, India, Madagascar, Indonesia etc. Can some one help to find out about the am Gcina Clan who are ama Che some of them arte from Cofimvaba in the Eastern Cape. Mwealse is xhosa nd some of the clan names are masumpa,sangweni ngwane etc. Anyone with a researched or indigenous knowledge information id free to comment on this. ukuba babuyaphi na boba kuba abekho eluhlwini. Thokozani Bantu Bakithi, ngicela onolwazi ngabakwa Maseko nokuthi bahlobene kanjani nabakwaPhiri? Can somebody out there help me with regard to the origin and the relation between Mkhwanazi, Nkwali Nyide: Ndabase, and Maphisa: Mlambo, Sishange, Mabhedla. Thanks in advance for anyone who can help me. Hey! Nine bekunene ngicela imvelaphi yalesbongo saka Nyalunga mbetse bulongo nekutsi sihlobene nabobani.Ngingabonga kakhulu boNgwane. All I need to know is that how come Dindi is Mhlongo Njomane Mgabhi. Enzokuhle (“Do good” in isiZulu) was the most popular name for baby girls and boys in South Africa in 2017, according to data from Statistics SA. On the Moyo-Lozwi or Rozvi: Are they Kalanga or Shona? it's the first to hear such a surname. Ngizwe kuthiwa bango Somgonyama noma Nsongonyama, ngabe kuliqiniso loku? hi I would love to know about thanjekwayo clan where it originated and isithakazelo coz I've been searching and I can't find anything. The most common South African surnames . Thank you very much aboout finding us the amaZilankatha. The Hlubi's are indeed a mixed breed, which i find interesting about my culture. Abendroth (1) 10. NEVER TALK LIES TO THE WORLD. They descended mostly from Dutch settlers, as well as a few settlers from other European countries, like Germany and France. Do you know amanguni yini? These name are used in the Republic of South Africa. want to knw abt Fakude surname, where does it fall under bcos i cant c it on the list? You will not receive your family history all done for you. uMsuthu lona uyavela ezithakazelweni zakwaNcube. Read your history it explains it all. Their original home was inland of the Babanango Mount at the source of the Mhlatüze river, some 20 miles inland of present day Ulundi. South Africa is the mother of various Bantu speaking groups that have worked collectively into making their country what it is today. Abantu bakwaKhambule baphuma kwaNcube.Eqinisweni uKhambule bekuyithakazelo be kuthi uNcube kube isibongo. Amathuna abanye okhokho ase Maseru. You contact them to see if you share the same families, and if you do, you share your information with each other. SHELEMBE, Hi I am Buhle Mhlanga,my clan name is Skosana I want to my more about my clan name where they coming from and side we belong eg.mfengus or other. I would request to know about the origin of Mahaye clan. Uma ufuna ngokugcwele izithakazelo zemaNcubeni, nginakho ukukunikeza. Surnames like Abimbola that reference wealth and prosperity are common in South Africa. Abimbola (Yoruba origin) meaning "born with wealth". THE ONES YOU HA VE THERE WE KNOW THEM AS CHILDREN WHO CROSSED WITH MZILIKAZI. Bathini bona xa bezithutha? Uzonanzelela ukuthi nanamhlanje izithakazelo zamaNcube zonke ziqala kanjena "...eNkatha...". I maintain the list. It is no doubt one of the great tragedies of our time that for the 33 years of Zimbabwean history, On the other hand one is struck by the fact that all these other groups observe totems to mark descent, and the Nguni, as a rule, do not. Pronunciation : case sensitive: see the pronunciation key for a guide on how to write the sounds; sounds can only be searched in names that have been assigned pronunciations * is a wildcard that will match zero or more letters in the pronunciation example: *lee matches names which end with the sound lee _ is a wildcard that will match exactly one letter in the pronunciation If you tell a lie big enough and keep repeating it, people will eventually come to believe it. There are two types of Shangaans. African names have always been associated with personal identity and personality structure expressed in the hopes and aspirations of the parents and passed on to the individual child. Below are some of the most famous South African tribes. These lands eventually proved barren, and when Vuma, grandson of Maguma saw that his Ntsinde people were starving he begged a Chief Mpande to adopt them, and so were permitted to move south and to occupy land on both sides of the Mkuze River around the eTshaneni Mount (Ubombo).This land was originally the land of the Soshangane, but was now under the control of Shaka`s cousin Mapita. Most of the surnames of the Brazilian population have a Portuguese origin, due to Portuguese colonization in the country (it is estimated that 80% of the Brazilian population has at least one Portuguese ancestor), while other South American countries were largely colonized by the Spanish. Yenawazala uMzilankatha owazala uMlotshwa yena wazala uSiyobi owazala uMadlozi.Bafike kuleli lakwaZulu lisengalakwaMthethwa lonke leliyazwe elingaphesheya kwemfolozingaselwandle. Duma, in the face of this evil, fled with the major portion of his clan, ending up in the hospitality of the Tembu Chief on the River Tseleni near the coast just north of present day Richards Bay. I would REALLY appreciate to know who we are. Others they say we Sothos others say we are Zulus. I need to know isithakazelo sika Makamo I dnt know their origin, My name is Thabile Matole . The problem with this Lushanduko pageis that it spreads the confusion that is very common in Zimbabwe that animal surnames never existed in South African Nguni society therefore they must be Kalanga. Your real surname is from the Ndebele people where King Musi, fathered the first Skhosana (Skhosana sikaMusi ikomo kaNanasi). His son, Mnqandi, eighty years later, was among that army of amaqhawe slaughtered by Zibhebhu, son of Maphitha, esigodlweni sase oNdini, ngonyaka ka-1883; and his grandson, Sishishili, was killed after the Bambatha uprising (imfazo yakwaZulu) of 1906. Abbott (22) 6. Part of amaHlubi clan which settled (among other places) in the Ladysmith/Harrismith (MManthatisi's Batlokwa land, you also find Radebe people in QWAQWA. This site contains information of interest to people researching South African ancestors / descendants, family history / genealogy. Cha azihambelani lezi izibongo abokoncube ngabakwakozilankatha.kanjalo. I am battling to understand this list of names! I would like to find out about Msibi if it zulu or swati? Adams. Leballo Lebusa Lekoelea Lekota Mahao Mahlasela Majoro Makwetla Mangoaela Mbeki Modise Moeketsi Mohapi Mokitimi Mokoena Mopeli Mothopeng Mutsi Ngoepe Nkoli Tsutsulupa Tutu aw wazisho Mungwe,Ntshosho,Mangethe... mina la engihlala khona bathi o Mungwe ama shangaan but I won't blame them abazi lu2. Greetings,I am curious as to know about the Manyathela(oMwelase, kaMthombo/kaZwangobani abaka Ncikazane) clan who are said to have been settlers somewhere in the eMkhomazi region of KZN but it seems now majority are dispersed in some parts of the Southern African region that is Dundee(KZN), Gauteng, Mpumalanga/Swaziland, Limpopo and Zimbabwe I would like to know of the respective clan's history from origin to the present times. There, they subjected themselves to the Mthethwa chief, Jobe [wabusa kusuka ngo-1790 kusiya ngo-1807], and were given a home eduze nendawo abathi namhlanje kuse Dukuduku, near the mouth of St. Lucia Bay. Even the history of the Jews starts right there because there is no difference between Land Azania and Land Zion... it is a matter of pronunciation. 4. Dlamini (244,336) 3. It is very common to hear the phrase, “vele bonke oMoyo ngama Shona.” Yet on the other hand in Mashonaland and Maswingo, one also hears those Moyo people, the Lozwi, or as they are known there, the Rozvi, arguing that they are a people of Kalanga stock. From what I have told, she came from southern Zululand districts/areas along or near the Thukhela river. However, if your surname appears among these 200 surnames, we are afraid that you will have to stand out for other qualities, as you will be quite common as far as surnames for South Africans are concerned. This comment has been removed by the author. Welcome to South African Ancestry: We would suggest that first time visitors to the South African Ancestry website first do a search on the surnames that you are researching to see what records are available on the South African Ancestry database. 1. I maintain the list. 11 South African ID book fails that are just too funny to be real AH Home Affairs, bless you. It thus becomes vitally important for the State to use all of its powers to repress dissent, for the truth is the mortal enemy of the lie, the truth is the greatest enemy of the State - Joseph Goebbels, Nazi Propaganda Chief. As copied,Izithakazelo zakwaThusi19th September 2016IzithakazeloThusiThusiMlotshwa,Sishange,Ndlebenkomo,Bhulekuphangweni,Makhanya,Gcwabaza,Nondlela,Msuthu,Ndandali,Ntamonde,Khambule,Ndlandla,Vunisa,Zindela,Manyoni,Mbuyisa,Mzilankatha,Mshazi,Mlambo,Mabhedla,Vunisa,Inina enehla ngomzungulu niphuma empumalanga umzungulu wasala wabola, Sbumbu setshwele eligulayo,Madla umchamo wenjaManyosi sofakaza, May you please share the origin and history of ''BIYASE''. I would like to know about the origins of Ndaba Bhadela Mntungwa Tshibase Nonunu Nogubela surname Dlova ,from which tribe and where are they originate . Whıch zulu surname starts wıth the letter "L"? Brazil. Nselendunangokuthwal' isilo sensele,,Nselekalindamkhonto ngilindengithathe ezami izikhali,Wena owafundisa izizwe ukulimangesiphanga senkomokaLodungaowadunga izizweeMgungundlovuNtshosho!! ... Let’s face it; there’s definitely no shortage of strange names or even surnames in South Africa. These are not professional researchers. I am Siyabonga Njokweni, a Zizi man. I think you should look at the origins of the surname Ncube before assuming that it is a Kalanga surname. A job well don, I would like to know about the origins and which group does amaKhwane, ooMwelase fall under. Any history or further resource references would be so greatly appreciated. I want to know isiduko sabo xabe zithutha. YOU DONT EVEN KNOW WHAT YOU ARE TALKING ABOUT IN THIS PAGE. It's format is not easy to follow and confusing. 5. The most important person among them in iNkosi uShaka's time was one Mtshana. Not long after his succession Duma fell foul of some evil portent when a ground hornbill, - (inTsingizi) - entered the Kraal. Discover the ethnic origin and meaning of last names. I would like to know more about the relationship between Radebe, Mtimkhulu, Bungane, Nsele. ngcela ukbuza ukuthi abaka hlathwayo ngabaphi futhi basukaphi (izithakazelo,amaculo,namakhosi), Mine is quite rare and ots origins I am tryi g to find. KwaMthwakazi, iningi nalomndeni belihleli endaweni okuthiwa eMakhandeni (Fort Rixon), futhi bathathelwa umhlaba ngabelungu emaphethelweni ama-1950's. there was a great movement of people tribes and clans during Difaqane looking for peaceful refuge. Would like to find out about Magagula Clan History. Kodwa uzalolukaKhambule owabe engumnawabo kaMadlozi bezalwa naye nguSiyobikaMthombeni kaMlotshwa kaMzilankathakaNcube lona lwanquma ukusenzisa igama lakhe njengesibongo. Is it Zulu or Xhosa or Swati? A. Research on the above surnames and you will discover that its actually one and the same surname with one toetem for all of them.I do not dispute the fact that The Ncube surname has been used by the Kalanga and shona tribes (Malaba, Shoko etc), but these Ncubes are totally different from the Mzilankathas and are not Sotho descendants.See below the history and origins of the above mentioned surnames and how they relate:ABANTU BASEMANCUBENI Abantu basemaNcubeni ungababiza Mncube,Ncube noma Ke Sincuba iqiniso kusengabantu ababodwa laba. Ntshiza,Mbhabha, Malilelwa Zintombi zithi bhuti ndizeka andina mama, andina tata ,Gubha, Ngonyama,Mpuml'inkulu,Rhadu,Bhayi Kacetywa,Totoba, Simelela ngenduku ebuthelezini,Nankazana,Manqashe, Hlazo,Chunu ,Madela ,Gigaba,Sihlobo sikaNokhepheyi,Tshaka ,Mlom'ubomvu ngathi unekelebha,Nyuswa,Ubhukuluzwa yinkonjane.

Second Empire Architecture, Traxxas High-voltage Power Amplifier Manual, Reforms Revises Crossword Clue, Goodness Gracious Old Style Crossword, Wheel Alignment Chart Pdf, Are Tarpon Good To Eat, Fishing Hook Heart Svg, York County Obituaries Sc, Georgetown Match List 2020, Plotting And Writing Suspense Fiction, Jennifer Robertson Schitt's Creek,