مراسم و ملاقات ها
تحليف رییس جمهور نیجر

MohammadShariatmadari.ir - محمد شریعتمداری معاون اجرایی رییس جمهور که بمنظور شرکت در مراسم تحلیف رییس جمهور جدید نیجر و ابلاغ سلام دکتر روحانی به نیامی سفر نموده با تعدادی از مقامات این کشور دیدار نمود.