موزه ی حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی
بازدید محمد شریعتمداری از موزه ی حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی

MohammadShariatmadari.ir - بازدید وزیر صنعت معدن و تجارت از موزه ی حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی 
عکس: علی اصغر کیمیایی